Barion Pixel Felhasználás feltételei éttermeknek | Lunch.hu - Fedezd fel az éttermek napi menü kínálatát!
Fedezd fel az éttermek napi menü kínálatát!

Felhasználás feltételei éttermeknek

FELHASZNÁLÁS FELTÉTELEI ÉTTERMEKNEK
 

Általános szerződési feltételek

 

A Lunch.hu Kft. (a továbbiakban: Szolgáltató) alábbiakban közölt Általános Szerződési Feltételei (a továbbiakban: ÁSZF) a „Regisztrációs űrlap” elnevezésű formanyomtatvánnyal együttesen határozzák meg a szerződést kötő felek (továbbiakban: Felek) jogait és kötelezettségeit, a nyújtott szolgáltatások igénybevételére vonatkozó általános feltételeket.

 

Jelen ÁSZF 2020. december 8. napjától hatályos.

 

A SZOLGÁLTATÓ NEVE, CÍME, ELÉRHETŐSÉGEI:

 • Lunch.hu Kft.
 • nyilvántartó cégbíróság: Fővárosi Törvényszék Cégbírósága
 • székhely: 1132 Budapest, Visegrádi utca 8. A. ép.
 • cégjegyzékszám: 01-09-357943
 • adószám: 27936858-2-41
 • bankszámlaszám: 12010628-01727824-00100008 (Raiffeisen Bank Zrt.)

A Szolgáltató Ügyfélszolgálatának elérhetősége:

 • ügyfélszolgálati telefon: +36 (70) 736 9348 (munkanapokon 11:00 - 17:00 óra között)
 • általános kérdések, online segítségnyújtás: hello@lunch.hu

 

BANKKÁRTYÁVAL TÖRTÉNŐ FIZETÉS KEZELŐCÉGE

 • Barion Payment Zrt.
 • nyilvántartó cégbíróság: Fővárosi Törvényszék Cégbírósága
 • székhely: 1117 Budapest, Infopark sétány 1. I. épület 5. emelet 5.
 • cégjegyzékszám: Cg. 01-10-048552
 • adószám: 25353192-2-43. közösségi adószám: HU25353192
 • tevékenységi engedély száma: H-EN-I-1064/2013,
 • elektronikuspénz-kibocsátó intézményi azonosító: 25353192

 

MEGRENDELŐ

 

 1. A webhely kapcsolatfelvétel oldalán adatait önként megadó és az ott megjelölt szerződési feltételeket és szabályzatok tartalmát elfogadó személy, aki ezzel internetes regisztrációt hajt végre azzal a szándékkal, hogy igénybe vegye a Szolgáltató szolgáltatásait, illetve a webhelyen található szolgáltatások tekintetében Megrendelőként azok igénybevételére vonatkozó szerződést kössön.
 2. Megrendelő a jelen szerződési feltételek elfogadásával kijelenti, hogy az éttermi vendéglátáshoz szükséges hatósági engedélyekkel rendelkezik.

 

SZOLGÁLTATÁS TÁRGYA

 

 1. Szolgáltató vállalja, hogy Megrendelő részére az Előfizetések menüpontban az általa kiválasztott szolgáltatást nyújtja, melyért Megrendelő az ott feltüntetett díjat köteles fizetni.

 

ÁSZF HATÁLYA, ÁSZF MÓDOSÍTÁSA

 

 1. Jelen ÁSZF kiterjed a Szolgáltató minden internetes szolgáltatása tárgyában megkötött szerződésre, mely a Megrendelő által kitöltött Regisztrációs űrlap Szolgáltató részére történő eljuttatásával és a jelen ÁSZF elfogadásával jön létre (a továbbiakban: Szerződés). Az ÁSZF szabályozza a Felek tartós jogviszonyának általános feltételeit, a Felek alapvető jogait és kötelezettségeit. A Megrendelő által ténylegesen megrendelt szolgáltatásokat, előfizetéseket, a Szolgáltató által felszámított díjakat a Megrendelő saját Felhasználási fiókja tárolja.
 2. A Szolgáltató jogosult a jelen ÁSZF rendelkezéseit egyoldalúan módosítani. A módosítások a közzétételt követő 30. napon lépnek hatályba minden további értesítés nélkül. A változások közzététele a szolgáltató honlapján megjelenített hírüzenet, illetve a Megrendelőnek egyidejűleg küldött e-mail útján történik.

 

REGISZTRÁCIÓ FOLYAMATA, SZERZŐDÉS LÉTREJÖTTE

 

 1. Megrendelő a honlapon található „Étterem vagyok / Legyél a LUNCH.HU partnere” linkre kattintva, e-mail címe megadásával küldi meg a Szolgáltatónak regisztrációjának szándékát. A Szolgáltató automatikusan meghívót küld a megadott e-mail címre, melyen keresztül a Megrendelő ki tudja tölteni a regisztrációs űrlapot. A Szolgáltató a meghívóban tájékoztatást küld az aktuális szolgáltatásairól és azok díjáról. A meghívó tartalmazza azt is, hogy a regisztrációt mely időpontig tudja a Megrendelő elvégezni, ezen határidőt követően a regisztrációt nem tudja elvégezni, az e-mail címét a Szolgáltató törli.
 2. Megrendelő a regisztrációt, a regisztrációs űrlapon kért adatainak önkéntes megadásával és a jelen szerződési feltételek elfogadásával hajtja végre. A regisztrációt követően a Megrendelő jogosulttá válik a regisztráció során megadott adatainak módosítására, a webhelyen elérhető szolgáltatások megrendelésére, a webhely egyéb szolgáltatásainak igénybevételére és a szolgáltatások díjának azonnali fizetésére.
 3. A szerződés nem kerül iktatásra (utólag nem hozzáférhető, a szerződés megkötését a feltöltési adatok bizonyítják), kizárólag elektronikus formában kerül megkötésre, nem minősül írásbeli szerződésnek.

 

SZERZŐDÉS HATÁLYA ÉS MÓDOSÍTÁSA, SZERZŐDÉS MEGSZŰNÉSE, MEGSZÜNTETÉSE

 

 1. A Szerződés határozatlan időtartamra jön létre.
 2. A Szerződést bármelyik fél rendes felmondással 5 napos felmondási idő mellett megszüntetheti. A határozatlan idejű Szerződés rendes felmondása nem mentesít a felmondás napjáig keletkezett kötelezettségek (pl. fizetési kötelezettség) alól. Megrendelő a Szolgáltató webhelyen feltüntetett elérhetőségein (postacím és e-mail cím) írásban (ideértve az e-mail útján történő elektronikus üzenetküldést is) bármikor jelezheti a regisztrációjának megszüntetésére irányuló igényét Szolgáltatónak. Ez esetben a kérelem Szolgáltatóhoz történő beérkezését követő 5 napon belül sor kerül a regisztrációjának törlésére (kivételt képeznek a jogi kötelezettségek teljesítéséhez szükséges adatok, pl. számviteli bizonylatok megőrzése).
 3. Mindkét fél jogosult a Szerződést azonnali hatállyal felmondani, amennyiben a másik fél a Szerződést megszegi.
 4. A Szerződés megszűnik a Szolgáltató megszűnésével és a Megrendelő halálával vagy megszűnésével.
 5. A Szerződés megszűnése nem mentesít a korábban keletkezett fizetési kötelezettségek alól.
 6. Szolgáltató jogosult a szolgáltatásainak tartalmát és díját egyoldalúan módosítani, erről honlapján közzétett hírben, valamint a Megrendelő részére küldött email üzenetben Megrendelőt tájékoztatni köteles.
 7. Előre kifizetett szolgáltatásnak sem a tartalma, sem a díja nem módosítható.

 

SZOLGÁLTATÓ JOGAI ÉS KÖTELEZETTSÉGEI

 

 1. Szolgáltató kötelezettsége, hogy a megrendelt szolgáltatást – éves átlagban 99,9%-os rendelkezésre állás mellett – a Megrendelő részére jelen ÁSZF-ben foglaltaknak megfelelően biztosítsa. A rendelkezésre állás számításába nem tartoznak bele az előre bejelentett karbantartások.
 2. Szolgáltató köteles a megrendelt szolgáltatást a díj Megrendelő bankszámláján történt jóváírását követő 1 munkanapon belül biztosítani olyan időtartamon keresztül, amely időtartamra a Megrendelő a szolgáltatást megrendelte és annak díját megfizette.
 3. Szolgáltató kötelezettsége, hogy a szolgáltatással kapcsolatos ügyfélszolgálati tanácsadást a legjobb tudása szerint, ingyenesen, minden szerződött Megrendelőnek biztosítsa.
 4. Szolgáltató a Megrendelő adatait kizárólag a hatályos adatvédelmi jogszabályoknak, előírásoknak megfelelően kezelheti.
 5. Szolgáltató köteles minden tőle elvárható, ésszerű erőfeszítést megtenni a szolgáltatás hatékonyságának és folyamatosságának biztosítása érdekében, de nem felel azon veszteségekért, közvetett vagy közvetlen kárért, amelyeket a szolgáltatások meghibásodása vagy egyéb elégtelensége, vagy Megrendelő magatartása okozott.
 6. Szolgáltató az előfizetési díj ellenében köteles a meglévő és kiépített szerver hálózatát folyamatosan karbantartani, hogy a Megrendelőnek a lehető leghatékonyabb rendelkezésre állást tudja biztosítani.
 7. Amennyiben a Megrendelő tevékenysége Szolgáltató többi ügyfelének rendeltetésszerű tevékenységét akadályozza, vagy veszélyezteti, a Szolgáltató – egyéb szerződésből fakadó joga fenntartása mellett – jogosult a Megrendelő felé nyújtott szolgáltatás külön felhívás nélküli korlátozására. A korlátozás tényéről azzal egyidejűleg a Megrendelőt e-mailben vagy telefonon értesíteni köteles.
 8. Amennyiben a Szolgáltatás egésze, vagy annak bármely eleme a Szolgáltatónak felróható okból elérhetetlenné vagy működésképtelenné válik – és ez meghaladja a szerződésben fogalt limitet –, díjfizetési kötelezettség Megrendelőt nem terheli, ezzel az időszakkal a szerződés meghosszabbodik, illetve határozatlan időre szóló szerződés esetén a következő havi szolgáltatási díjból levonásra kerül.
 9. Szolgáltató a tőle elvárható gondossággal óvja a Megrendelő által a Szolgáltató weboldalára feltöltött adatokat, azonban azok tartalmáért, továbbá az adatok elvesztéséből származó következményi károkért nem vállal felelősséget.
 10. Szolgáltató jogosult a Megrendelő adatait saját nyilvántartásában szerepeltetni, azokat harmadik félnek a megrendelő írásos jóváhagyása nélkül nem adhatja át. Kivételt képez ez alól a hatályos jogszabályokban foglalt adatszolgáltatási kötelezettség.
 11. Szolgáltató nem tartozik felelősséggel a neki nem felróható módon bekövetkező váratlan eseményekből eredő szolgáltatási kimaradásokért, esetleges adatveszteségekért, illetve azon károkért, amelyek rajta kívül álló okok eredményeképpen következtek be. Szolgáltató fenntartja magának a jogot, hogy a szolgáltatást karbantartási és fejlesztési célzattal, annak feltétlenül szükséges időtartamára felfüggessze, amennyiben erről Megrendelőt legalább 7 nappal megelőzően tájékoztatta. A karbantartás idején változatlan díjfizetési kötelezettség mellett a szolgáltatás szünetel, azonban Szolgáltató vállalja, hogy a szükséges munkákat a lehető leggyorsabban, a legkevésbé látogatott időpontokban végzi el.
 12. Szolgáltató nem felel azon kárért, amely a Megrendelő által végrehajtott hibás adatfeltöltésből ered.
 13. Szolgáltató jogosult a szolgáltatást szüneteltetni vagy a szerződést azonnali hatállyal felmondani, amennyiben a Megrendelő az alábbi előírásokat megszegi:
   • Tilos a weboldalra törvénybe ütköző, szerzői jogokat vagy a jó ízlést sértő anyagot feltölteni;
   • Tilos a web-tárterületen olyan programkód elhelyezése és futtatása, ami kárt okozhat, illetve a webszervert számottevően lassítja, üzemszerű működését gátolja;
   • Tiltott minden, a szolgáltatás blokkolását célzó támadás, az azonosítási, illetve biztonsági intézkedések megsértésére irányuló kísérlet, illetve egyéb ügyfél-azonosítóhoz, számítógéphez vagy hálózathoz történő illetéktelen hozzáférési kísérlet.

 

MEGRENDELŐ JOGAI ÉS KÖTELEZETTSÉGEI

 

 1. Megrendelő jogosult a szolgáltatást a díj megfizetése esetén igénybe venni.
 2. Megrendelő köteles a megrendelt szolgáltatásoknak megfelelő, a Szolgáltató által kiszámlázott díjat esedékességkor megfizetni a weboldalon elhelyezett fizetési rendszeren keresztül.
 3. Megrendelő köteles az adataiban beállt változást 15 napon belül a Szolgáltatóval írásban, elektronikus úton közölni, az ennek elmulasztásából eredő károkért teljes körű felelősség terheli.
 4. Megrendelő haladéktalanul köteles bejelenteni a Szolgáltató felé, amennyiben a 2. pontban foglalt engedélyekkel nem rendelkezik, azokat a hatóság visszavonta vagy a Megrendelő bármely, a szolgáltatás nyújtásának jogszerű feltételével nem rendelkezik.
 5. Megrendelő köteles a szolgáltatás igénybevételéhez szükséges azonosítókat, jelszavait titokban tartani, a jogosulatlan használatból eredő károkért felel, amennyiben elmulasztotta az ezek titokban tartása érdekében szükséges biztonsági intézkedéseket megtenni.
 6. Ha Megrendelő a szerződésből eredő jogainak gyakorlását másnak átengedi vagy a szolgáltatást harmadik személynek bármilyen formában továbbadja, átengedi, hozzáférhetővé teszi, felelős minden olyan kárért, amely e nélkül nem következett volna be. Megrendelő tudomásul veszi, hogy Szolgáltató ebben az esetben jogosult a szerződés azonnali hatályú felmondására.
 7. Megrendelő a webhely használata során nem jogosult a Szolgáltató által működtetett informatikai rendszerbe beavatkozni.

 

PANASZKEZELÉS

 

 1. Szolgáltató célja, hogy valamennyi megrendelést megfelelő minőségben, a Megrendelő teljes megelégedettsége mellett teljesítse. A Megrendelő a szerződéssel vagy annak teljesítésével kapcsolatban felmerült panaszát a fenti telefonon, e-mail címen, vagy levél útján is közölheti.
 2. Szolgáltató a szóbeli panaszt azonnal megvizsgálja, és szükség szerint orvosolja. Ha a Megrendelő a panasz kezelésével nem ért egyet vagy a panasz azonnali kivizsgálása nem lehetséges, a Szolgáltató a panaszról és az azzal kapcsolatos álláspontjáról haladéktalanul jegyzőkönyvet vesz fel, s annak egy másolati példányát megküldi Megrendelőnek.
 3. Az írásbeli panaszt a Szolgáltató 30 napon belül írásban megválaszolja. A panaszt elutasító álláspontját megindokolja. A panaszról felvett jegyzőkönyvet és a válasz másolati példányát öt évig megőrzi a Szolgáltató és azt az ellenőrző hatóságoknak kérésükre bemutatja.
 4. Tájékoztatjuk, hogy a panasz elutasítása esetén panaszával hatósági vagy békéltető testület eljárását kezdeményezheti az alábbiak szerint:

A Megrendelő panasszal fordulhat a fogyasztóvédelmi hatósághoz: https://www.kormanyhivatal.hu/hu/elerhetosegek, illetve lehetősége van békéltető testülethez fordulni.

 

VEGYES RENDELKEZÉSEK

 

 1. Szolgáltató és Megrendelő kölcsönösen kijelentik, hogy rendelkeznek azzal a képességgel és meghatalmazással, hogy szerződéses kapcsolatba lépjenek, és az ebből fakadó kötelezettségeiket teljesítsék.
 2. A Szerződésben meghatározott összegek nettó árak, az ÁFA összegét nem tartalmazzák.
 3. Egyik fél sem felel azon esetekben, amikor a szerződés teljesítését mindkét fél érdekkörén kívül eső, előre nem látható körülmények (vis maior) akadályozzák. Ilyen körülmények különösen: háborús és terrorcselekmények, lázadás, szabotázs, robbantásos merénylet, vagy más szükséghelyzet, elemi csapás, földrengés, árvíz, tűzvész, villámcsapás, illetve más természeti katasztrófa, munkabeszüntetés, a törvény alapján feljogosított szervek által tett intézkedés. A teljesített szolgáltatások számlájának kiegyenlítése alól ezen események sem jelentenek mentességet.
 4. Az értesítés hivatalos módja az e-mail. A Szolgáltató minden közleményét, értesítését e-mailben küldi a Megrendelőnek. Amennyiben Megrendelő e-mail címe megváltozik, köteles erről a Szolgáltatót haladéktalanul értesíteni. A Szolgáltatót nem terheli felelősség a Megrendelő elérhetetlensége esetén bekövetkező károkért (pl. e-mail cím megszűnése, domain név felmondása, vagy tárhely törlése).
 5. Felek bármely, jelen szerződés létrejöttével, fennállásával, megszegésével, megszűnésével, érvényességével vagy értelmezésével kapcsolatosan keletkező vitájuk esetére vállalják, hogy azt elsődlegesen megkísérlik egymással peren kívüli úton rendezni, ennek eredménytelensége esetére pedig alávetik magukat a Budai Központi Kerületi Bíróság illetékességének.
 6. A jelen ÁSZF-ben nem szabályozott kérdések esetén a hatályos magyar Ptk. és más vonatkozó jogszabályok, továbbá a hatályos magyar Internet szabványok alkalmazandók.

 

Lunch.hu Kft.

Lunch.hu - Fedezd fel az éttermek napi menü kínálatát!

Rólunk

Biztosan te is voltál már úgy, hogy éhesen elkezdtél keresgélni a neten, hogy hol és mi éppen a napi menü. Roppant bosszantó tud lenni, amikor a sokadik weboldalon, vagy Facebookoldalon sem találsz kedvedre valót. Arról nem is beszélve, hogy elúszott a drága időd, tulajdonképpen teljesen hiába. Így fogtuk magunkat és létrehoztuk a LUNCH.HU-t, ahol a helyadataidat alapul véve, egy k ...

Szeretnél többet tudni a Lunch.hu-ról?

A gyakran ismételt kérdések oldalon összegyűjtöttük számodra azokat a fontosabb kérdéseket, amik segítségével pontosabb képet kaphatsz rólunk, és a szolgáltatásainkról.

LUNCH.HU BLOG

Kapcsolat egy kattintással

 • Lunch.hu Kft.
  1132 Budapest, Visegrádi utca 8.
  Cégjegyzékszám: 01-09-357943
  Adószám: 27936858-2-41
 • Tel.: +36 70 267 7301‬
 • hello@lunch.hu
 • www.lunch.hu

Településed/irányítószámod

Biztonsági kód: tíz és hét összege