Barion Pixel Felhasználás feltételei felhasználóknak | Lunch.hu - Fedezd fel az éttermek napi menü kínálatát!
Fedezd fel az éttermek napi menü kínálatát!

Felhasználás feltételei felhasználóknak

FELHASZNÁLÁS FELTÉTELEI FELHASZNÁLÓKNAK
 

Általános szerződési feltételek

 

A Lunch.hu Kft. (a továbbiakban: Szolgáltató) alábbiakban közölt Általános Szerződési Feltételei (a továbbiakban: ÁSZF) határozzák meg a szerződést kötő felek (továbbiakban: Felek) jogait és kötelezettségeit, a nyújtott szolgáltatások igénybevételére vonatkozó általános feltételeket.

 

Jelen ÁSZF 2020. december 8. napjától hatályos.

 

A SZOLGÁLTATÓ NEVE, CÍME, ELÉRHETŐSÉGEI:

 • Lunch.hu Kft.
 • nyilvántartó cégbíróság: Fővárosi Törvényszék Cégbírósága
 • székhely: 1132 Budapest, Visegrádi utca 8. A. ép.
 • cégjegyzékszám: 01-09-357943
 • adószám: 27936858-2-41
 • bankszámlaszám: 12010628-01727824-00100008 (Raiffeisen Bank Zrt.)

A Szolgáltató Ügyfélszolgálatának elérhetősége:

 • ügyfélszolgálati telefon: +36 (70) 736 9348 (munkanapokon 11:00 - 17:00 óra között)
 • általános kérdések, online segítségnyújtás: hello@lunch.hu

 

VENDÉG

 

 1. A webhely kapcsolatfelvétel oldalán adatait önként megadó és az ott megjelölt szerződési feltételeket és szabályzatok tartalmát elfogadó személy, aki ezzel internetes regisztrációt hajt végre azzal a szándékkal, hogy igénybe vegye a Szolgáltató szolgáltatásait.

 

SZOLGÁLTATÁS TÁRGYA

 

 1. Szolgáltató vállalja, hogy az éttermek által a honlapjára feltöltött menükre vonatkozóan kiválasztási opciókat biztosít a Vendég részére, megkönnyítve ezáltal a Vendég választását az éttermi szolgáltatások közül.

 

ÁSZF HATÁLYA, ÁSZF MÓDOSÍTÁSA

 

 1. Jelen ÁSZF kiterjed a Szolgáltató minden internetes szolgáltatása tárgyában megkötött szerződésre, mely a Vendég regisztrációja és a jelen ÁSZF elfogadásával jön létre (a továbbiakban: Szerződés). Az ÁSZF szabályozza a Felek tartós jogviszonyának általános feltételeit, a Felek alapvető jogait és kötelezettségeit.
 2. A Szolgáltató jogosult a jelen ÁSZF rendelkezéseit egyoldalúan módosítani. A módosítások a közzétételt követő 30. napon lépnek hatályba minden további értesítés nélkül. A változások közzététele a szolgáltató honlapján megjelenített hírüzenet, illetve a Vendégnek egyidejűleg küldött e-mail útján történik.

 

REGISZTRÁCIÓ FOLYAMATA, SZERZŐDÉS LÉTREJÖTTE

 

 1. Vendég a regisztrációt az e-mail címe önkéntes megadásával és a jelen szerződési feltételek elfogadásával hajtja végre. Vendég a honlapon található „Vendég vagyok” linkre kattintva, e-mail címe megadásával küldi meg a Szolgáltatónak regisztrációjának szándékát. Az e-mail cím és a jelszó megadásával és a jelen szerződési feltételek elfogadásával automatikusan létrejön a Vendég Felhasználási fiókja.
 2. A regisztrációt követően a Vendég jogosulttá válik a webhelyen elérhető szolgáltatások igénybevételére.
 3. A szerződés nem kerül iktatásra (utólag nem hozzáférhető, a szerződés megkötését a Felhasználási fiók létrehozása bizonyítja), kizárólag elektronikus formában kerül megkötésre, nem minősül írásbeli szerződésnek.

 

SZERZŐDÉS HATÁLYA ÉS MÓDOSÍTÁSA, SZERZŐDÉS MEGSZŰNÉSE, MEGSZÜNTETÉSE

 

 1. A Szerződés határozatlan időtartamra jön létre.
 2. A Szerződést bármelyik fél rendes felmondással 5 napos felmondási idő mellett megszüntetheti. Vendég a Felhasználási fiókjában található fiók törlése opció választásával bármikor megszüntetheti fiókját.
 3. Mindkét fél jogosult a Szerződést azonnali hatállyal felmondani, amennyiben a másik fél a Szerződést megszegi.
 4. A Szerződés megszűnik a Szolgáltató megszűnésével és a Vendég halálával vagy megszűnésével.
 5. Szolgáltató jogosult a szolgáltatásainak tartalmát bármikor egyoldalúan módosítani, erről honlapján közzétett hírben a Vendéget tájékoztatni köteles.

 

SZOLGÁLTATÓ JOGAI ÉS KÖTELEZETTSÉGEI

 

 1. Szolgáltató kötelezettsége, hogy az igénybe vett szolgáltatást – éves átlagban 99,9%-os rendelkezésre állás mellett – a Vendég részére jelen ÁSZF-ben foglaltaknak megfelelően biztosítsa. A rendelkezésre állás számításába nem tartoznak bele az előre bejelentett karbantartások.
 2. Szolgáltató kötelezettsége, hogy a szolgáltatással kapcsolatos ügyfélszolgálati tanácsadást a legjobb tudása szerint, ingyenesen, minden Vendégnek biztosítsa.
 3. Szolgáltató a Vendég adatait kizárólag a hatályos adatvédelmi jogszabályoknak, előírásoknak megfelelően kezelheti.
 4. Szolgáltató köteles minden tőle elvárható, ésszerű erőfeszítést megtenni a szolgáltatás hatékonyságának és folyamatosságának biztosítása érdekében, de nem felel azon veszteségekért, közvetett vagy közvetlen kárért, amelyeket a szolgáltatások meghibásodása vagy egyéb elégtelensége, vagy Vendég magatartása okozott.
 5. Szolgáltató a tőle elvárható gondossággal óvja az éttermek által a Szolgáltató weboldalára feltöltött adatokat, azonban azok tartalmáért, továbbá az adatok elvesztéséből származó következményi károkért nem vállal felelősséget.
 6. Szolgáltató jogosult a Vendég e-mail címét saját nyilvántartásában szerepeltetni, azokat harmadik félnek a Vendég írásos jóváhagyása nélkül nem adhatja át. Kivételt képez ez alól a hatályos jogszabályokban foglalt adatszolgáltatási kötelezettség.
 7. Szolgáltató nem tartozik felelősséggel a neki nem felróható módon bekövetkező váratlan eseményekből eredő szolgáltatási kimaradásokért, esetleges adatveszteségekért, illetve azon károkért, amelyek rajta kívül álló okok eredményeképpen következtek be. Szolgáltató fenntartja magának a jogot, hogy a szolgáltatást karbantartási és fejlesztési célzattal, annak feltétlenül szükséges időtartamára felfüggessze, amennyiben erről Vendégt legalább 7 nappal megelőzően tájékoztatta.
 8. Szolgáltató nem felel azon kárért, amely az éttermek által végrehajtott hibás adatfeltöltésből ered.
 9. Szolgáltató jogosult a szolgáltatást szüneteltetni vagy a szerződést azonnali hatállyal felmondani, amennyiben a Vendég az alábbi előírásokat megszegi:
   • Tilos a web-tárterületen olyan programkód elhelyezése és futtatása, ami kárt okozhat, illetve a webszervert számottevően lassítja, üzemszerű működését gátolja;
   • Tiltott minden, a szolgáltatás blokkolását célzó támadás, az azonosítási, illetve biztonsági intézkedések megsértésére irányuló kísérlet, illetve egyéb ügyfél-azonosítóhoz, számítógéphez vagy hálózathoz történő illetéktelen hozzáférési kísérlet.

 

VENDÉG JOGAI ÉS KÖTELEZETTSÉGEI

 

 1. Vendég jogosult a regisztrációt követően a Szolgáltató szolgáltatásait igénybe venni.
 2. Vendég köteles a szolgáltatás igénybevételéhez szükséges azonosítókat, jelszavait titokban tartani, a jogosulatlan használatból eredő károkért felel, amennyiben elmulasztotta az ezek titokban tartása érdekében szükséges biztonsági intézkedéseket megtenni.
 3. Vendég a webhely használata során nem jogosult a Szolgáltató által működtetett informatikai rendszerbe beavatkozni.

 

PANASZKEZELÉS

 

 1. Szolgáltató célja, hogy valamennyi megrendelést megfelelő minőségben, a Vendég teljes megelégedettsége mellett teljesítse. A Vendég a szerződéssel vagy annak teljesítésével kapcsolatban felmerült panaszát a fenti telefonon, e-mail címen, vagy levél útján is közölheti.
 2. Szolgáltató a szóbeli panaszt azonnal megvizsgálja, és szükség szerint orvosolja. Ha a Vendég a panasz kezelésével nem ért egyet vagy a panasz azonnali kivizsgálása nem lehetséges, a Szolgáltató a panaszról és az azzal kapcsolatos álláspontjáról haladéktalanul jegyzőkönyvet vesz fel, s annak egy másolati példányát megküldi Vendégnek.
 3. Az írásbeli panaszt a Szolgáltató 30 napon belül írásban megválaszolja. A panaszt elutasító álláspontját megindokolja. A panaszról felvett jegyzőkönyvet és a válasz másolati példányát öt évig megőrzi a Szolgáltató és azt az ellenőrző hatóságoknak kérésükre bemutatja.
 4. Tájékoztatjuk, hogy a panasz elutasítása esetén panaszával hatósági vagy békéltető testület eljárását kezdeményezheti az alábbiak szerint:

A Vendég panasszal fordulhat a fogyasztóvédelmi hatósághoz: https://www.kormanyhivatal.hu/hu/elerhetosegek, illetve lehetősége van békéltető testülethez fordulni.

 

VEGYES RENDELKEZÉSEK

 

 1. Szolgáltató és Vendég kölcsönösen kijelentik, hogy rendelkeznek azzal a képességgel és meghatalmazással, hogy szerződéses kapcsolatba lépjenek, és az ebből fakadó kötelezettségeiket teljesítsék.
 2. Egyik fél sem felel azon esetekben, amikor a szerződés teljesítését mindkét fél érdekkörén kívül eső, előre nem látható körülmények (vis maior) akadályozzák. Ilyen körülmények különösen: háborús és terrorcselekmények, lázadás, szabotázs, robbantásos merénylet, vagy más szükséghelyzet, elemi csapás, földrengés, árvíz, tűzvész, villámcsapás, illetve más természeti katasztrófa, munkabeszüntetés, a törvény alapján feljogosított szervek által tett intézkedés. A teljesített szolgáltatások számlájának kiegyenlítése alól ezen események sem jelentenek mentességet.
 3. Az értesítés hivatalos módja az e-mail. A Szolgáltató minden közleményét, értesítését e-mailben küldi a Vendégnek. Amennyiben Vendég e-mail címe megváltozik, köteles erről a Szolgáltatót haladéktalanul értesíteni. A Szolgáltatót nem terheli felelősség a Vendég elérhetetlensége esetén bekövetkező károkért (pl. e-mail cím megszűnése, domain név felmondása, vagy tárhely törlése).
 4. Felek bármely, jelen szerződés létrejöttével, fennállásával, megszegésével, megszűnésével, érvényességével vagy értelmezésével kapcsolatosan keletkező vitájuk esetére vállalják, hogy azt elsődlegesen megkísérlik egymással peren kívüli úton rendezni, ennek eredménytelensége esetére pedig alávetik magukat a Budai Központi Kerületi Bíróság illetékességének.
 5. A jelen ÁSZF-ben nem szabályozott kérdések esetén a hatályos magyar Ptk. és más vonatkozó jogszabályok, továbbá a hatályos magyar Internet szabványok alkalmazandók.

 

Lunch.hu Kft.

Lunch.hu - Fedezd fel az éttermek napi menü kínálatát!

Rólunk

Biztosan te is voltál már úgy, hogy éhesen elkezdtél keresgélni a neten, hogy hol és mi éppen a napi menü. Roppant bosszantó tud lenni, amikor a sokadik weboldalon, vagy Facebookoldalon sem találsz kedvedre valót. Arról nem is beszélve, hogy elúszott a drága időd, tulajdonképpen teljesen hiába. Így fogtuk magunkat és létrehoztuk a LUNCH.HU-t, ahol a helyadataidat alapul véve, egy k ...

Szeretnél többet tudni a Lunch.hu-ról?

A gyakran ismételt kérdések oldalon összegyűjtöttük számodra azokat a fontosabb kérdéseket, amik segítségével pontosabb képet kaphatsz rólunk, és a szolgáltatásainkról.

LUNCH.HU BLOG

Kapcsolat egy kattintással

 • Lunch.hu Kft.
  1132 Budapest, Visegrádi utca 8.
  Cégjegyzékszám: 01-09-357943
  Adószám: 27936858-2-41
 • Tel.: +36 70 267 7301‬
 • hello@lunch.hu
 • www.lunch.hu

Településed/irányítószámod

Biztonsági kód: tíz és hét összege